If Stu chews shoes, should Stu choose the shoes he chews?