Nepijem proto, abychom upadli, ale abychom se povznesli.